Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2024.

Smluvní podmínky portálu ProŠkoly.cz (dále jen Smluvní podmínky):

 1. ÚVOD
  1. Společnost DATABOX, s.r.o., se sídlem Hrazená 906/10, 460 07, Liberec III - Jeřáb, IČO 25446185, DIČ CZ25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 18623, kontakt 485 100 313, proskoly@databox.cz, datová schránka s4nx5z4, je provozovatelem portálu ProŠkoly.cz, který je dostupný na internetové adrese(URL) www.proskoly.cz (dále jen Provozovatel nebo portál ProŠkoly.cz).
  2. Provozovatel na portálu ProŠkoly.cz poskytuje výukové materiály pro mateřské, základní a střední školy a k tomu se vztahující obsah. Portál Proškoly.cz je primárně určen k procvičování znalostí žáků mateřských, základních a středních škol (škol a školských zařízení, případně poradenských firem pro školy a školská zařízení) formou výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů.
  3. Subjekty uzavírající smlouvu o využívání produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz (školy, školská zařízení a poradenské firmy pro školy a školská zařízení) jsou pro účely těchto Smluvních podmínek označovány dále jen jako Nabyvatel.
  4. Subjekty využívající produkty a služby portálu Proškoly.cz v rámci přidělené licence Nabyvateli jsou zaměstnanci, pracovníci, žáci a klienti Nabyvatele. Nabyvatel nese odpovědnost za osoby, kterým zařídí přístup na portál ProŠkoly.cz. Tyto osoby jsou dále souhrnně označovány za zaměstnance a žáky.
  5. K uzavření smlouvy dochází vystavením faktury Provozovatelem Nabyvateli. Nabyvatel tím získává nevýhradní, nepřenosnou a časově omezenou licenci k používání portálu ProŠkoly.cz (udělování podlicence je zakázáno). Částka placená za poskytnutí licence je určena smlouvou (fakturou) a je splatná na bankovní účet Provozovatele ve smluvený termín (číslo účtu a termín jsou uvedeny ve smlouvě - na faktuře). Smlouva je u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Provozovatel je povinen umožnit Nabyvateli využití portálu ProŠkoly.cz do 15 pracovních dnů od zaplacení smluvené částky.
  6. Uzavřením smlouvy s Provozovatelem o přidělení licence k využívání portálu Proškoly.cz přistupujete na tyto Smluvní podmínky. Pečlivě si je přečtěte, prosím.
  7. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Nabyvatelem se řídí těmito Smluvními podmínkami, Zpracovatelskou smlouvou (upravuje práva a povinnosti ohledně zpracování osobních údajů) a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. ÚČEL A DEFINICE ROLÍ
  1. Účelem těchto Smluvních podmínek je úprava práv a povinností, za kterých bude Nabyvateli umožněno využívat produktů a služeb portálu Proškoly.cz, a které jsou nezbytné pro účely vzájemné spolupráce a stanovení povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů.
  2. Nabyvatel je v roli správce osobních údajů o subjektech, které používají produkty a služby s portálem Proškoly.cz související (zaměstnanci a žáci Nabyvatele). Provozovatel je k těmto údajům v roli zpracovatele. Pro přesné vymezení práv a povinností správce a zpracovatele je uzavřena Zpracovatelská smlouva. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem poskytnutí produktů a služeb portálu Proškoly.cz, případně dodání dalších sjednaných služeb.
 3. POPIS PORTÁLU PROŠKOLY.CZ A JEHO VYUŽÍVÁNÍ
  1. Při používání portálu Proškoly.cz se Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci musí řídit těmito Smluvními podmínkami.
  2. Portál ProŠkoly.cz je výukový portál sloužící k výuce a procvičování nejrůznějších oblastí výuky škol, školských zařízení a poradenských firem pro školy a školská zařízení. Je určen především pro mateřské, základní a střední školy, školská zařízení a poradenské firmy pro školy a školská zařízení.
  3. V rámci portálu Proškoly.cz mohou zaměstnanci a žáci Nabyvatele vyplňovat, ukládat, stahovat, porovnávat apod. připravené výukové materiály. Materiály portálu Proškoly.cz jsou dostupné pomocí internetového připojení po přihlášení do uživatelského účtu přes počítač, tablet, chytrý telefon nebo podobný nástroj s displejem/monitorem umožňující připojení k internetu.
  4. Provozovatel neurčuje ani neovlivňuje informace, které Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci v rámci portálu Proškoly.cz zadají. Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci zadávají údaje dle vlastního uvážení a jsou za ně plně zodpovědní. K těmto údajům se Nabyvatel nachází v pozici správce a Provozovatel v pozici zpracovatele.
  5. Portál ProŠkoly.cz Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci nesmí nijak zneužívat (např. nesmí portál ProŠkoly.cz kopírovat, napodobovat a dále distribuovat ani se na něj pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní). Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci smí portál ProŠkoly.cz využívat jen v mezích platných právních předpisů. Přístup na portál ProŠkoly.cz může Provozovatel Nabyvateli a jeho zaměstnancům i žákům pozastavit nebo ukončit v případě, že jejich jednání není v souladu s těmito Smluvními podmínkami nebo zásadami ochrany osobních údajů nebo pokud Provozovatel vyšetřuje podezření z nepřípustného jednání.
  6. Používáním portálu ProŠkoly.cz Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci nenabývají žádná práva duševního vlastnictví k produktům ani k obsahu Provozovatele, ke kterému přistupují. Tyto Smluvní podmínky Nabyvateli a jeho zaměstnancům i žákům neudělují právo používat značky ani loga určená pro produkty a služby Provozovatele. Nabyvatel a jeho zaměstnanci a žáci nesmí odstraňovat, zakrývat ani jinak upravovat žádné právní doložky nebo oznámení, která se v produktech nebo službách Provozovatele zobrazují nebo jsou s nimi svázány.
  7. V souvislosti s poskytováním produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz může Provozovatel Nabyvateli a jeho zaměstnancům i žákům zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Nabyvatele a jeho zaměstnanců i žáků z portálu ProŠkoly.cz, a to zejména z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek, právních předpisů, pravidel nebo oprávněných zájmů Provozovatele.
  9. Nabyvatel, jeho zaměstnanci ai žáci se zavazují bezodkladně informovat Provozovatele o veškerých poruchách a závadách provozu a dostupnosti portálu ProŠkoly.cz prostřednictvím e-mailu na adresu proskoly@databox.cz.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Pro využívání portálu ProŠkoly.cz získá Nabyvatel od Provozovatele administrační účet a dále pak uživatelské účty pro vlastní zaměstnance a žáky. Tyto účty může založit pouze Provozovatel, nikoliv Nabyvatel, jeho zaměstnanci nebo žáci či další osoby. V případě vypršení nebo ukončení poskytování produktů a služeb portálu Proškoly.cz nemá Provozovatel povinnost nadále Nabyvateli zpřístupňovat administrační rozhraní portálu Proškoly.cz a jeho zaměstnancům i žákům jejich uživatelské účty.
  2. Aby byla zaručena bezpečnost účtu, Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci nikomu neprozradí heslo k účtu. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím účtu nese plnou odpovědnost Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci. V aplikacích třetích stran by Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci neměli používat stejné heslo.
 5. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a další související legislativou.
  2. Zásady ochrany osobních údajů Provozovatele popisují, jak při používání produktů a služeb Provozovatel zachází s osobními údaji subjektů údajů.
  3. Pro účely využívání portálu Proškoly.cz je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje, které Nabyvatel zadal o sobě, svých zaměstnancích a žácích nebo které poskytli v souvislosti s využíváním produktů a služeb Provozovatele. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci využívají portál ProŠkoly.cz.
  4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec plnění smlouvy, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu s legislativními požadavky na zpracování osobních údajů.
  5. Nabyvatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Nabyvatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas je platný po dobu trvání smluvního vztahu. Nabyvatel může souhlas kdykoliv odvolat, např. e-mailem.
  6. Pokud Nabyvatel předal nebo předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob (především svých zaměstnanců a žáků), je povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Nabyvatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
  7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele: https://proskoly.cz/gdpr.
  8. Nabyvatel a jeho zaměstnanci a žáci jsou povinni poskytovat i využívat data na portálu ProŠkoly.cz výlučně v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.
  9. Nabyvatel jakožto správce osobních údajů odpovídá za správnost a aktuálnost zpracovávaných údajů. Je tedy na odpovědnosti Nabyvatele, aby údaje ověřoval, případně zajistil jinou formu aktualizace.
 6. ZMĚNY SLUŽBY A JEJÍ UKONČENÍ
  1. Na portál ProŠkoly.cz může Provozovatel průběžně přidávat nebo odebírat funkce nebo obsah a provádět jakékoliv další změny, což může zapříčinit dočasnou nedostupnost portálu ProŠkoly.cz. Navíc může celou činnost pozastavit nebo ukončit.
  2. Používání portálu ProŠkoly.cz může Nabyvatel kdykoliv ukončit. V případě, že bude požadovat ukončení používání portálu Proškoly.cz před koncem jeho smluveného poskytování, již zaplacená částka se Nabyvateli nevrací, a to ani její část. Jako náhradu není možné požadovat ani jiné služby Provozovatele. Zaplacená částka zůstává Provozovateli, jelikož většina peněžních prostředků zaplacených Nabyvatelem je vynaložena ihned při zahájení poskytování přístupu na portál Proškoly.cz. Provozovatel se s Nabyvatelem může domluvit na jiném postupu.
  3. Odstoupení od závazné objednávky přístupu na portál ProŠkoly.cz ze strany Nabyvatele není možné po obdržení e-mailu obsahujícího přístupové údaje do administračního účtu určeného Nabyvateli a uživatelských účtů pro jeho zaměstnance a žáky. Na žádost Nabyvatele je se souhlasem Provozovatele možné postupovat odlišně dle dohody obou stran.
  4. Náklady spojené s případným odstoupením od závazné objednávky hradí Nabyvatel, pokud se obě strany nedomluví jinak.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout, omezit, případně ukončit poskytování přístupu na portál ProŠkoly.cz Nabyvateli, jeho zaměstnancům a žákům v případě, že data, údaje nebo postupy Nabyvatele, jeho zaměstnanců a žáků:
   1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky a závaznou legislativou Evropské unie,
   2. jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a dalšími ujednáními mezi Provozovatelem a Nabyvatelem,
   3. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
   4. mohou způsobit Provozovateli nebo dalším osobám újmu,
   5. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele nebo dalších osob.
  6. Nabyvatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě používání portálu ProŠkoly.cz Nabyvatelem, jeho zaměstnanci a žáky.
  7. V případě, že bude poskytování produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz Nabyvateli v souladu s těmito Smluvními podmínkami Provozovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Provozovatel Nabyvateli nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen Odůvodnění), a to včetně konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí Provozovatele o pozastavení a/nebo omezení poskytování produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz dle Smluvních podmínek. Provozovatel není povinen poskytnout Nabyvateli Odůvodnění v případech, kdy:
   1. se na Provozovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti, okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod nebo důvody, které jej vedly k rozhodnutí o pozastavení nebo omezení užívání produktů a služeb Provozovatele Nabyvateli,
   2. Nabyvatel nebo jeho zaměstnanci a žáci opakovaně porušili Smluvní podmínky.
  8. Pokud se Provozovatel rozhodne poskytování produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz Nabyvateli v souladu s těmito Smluvními podmínkami ukončit a smlouvu a Smluvní podmínky vypovědět, poskytne Nabyvateli odůvodnění takového rozhodnutí, to však nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování portálu ProŠkoly.cz. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není Provozovatel povinen dodržet v případech, kdy:
   1. se na něj vztahuje právo nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování produktů a služeb způsobem, který mu neumožňuje lhůtu dodržet,
   2. Provozovatel uplatní právo na ukončení poskytování produktů a služeb z naléhavosti důvodu podle českého práva a příslušných právních předpisů České republiky, v souladu s právem Evropské unie,
   3. Nabyvatel, jeho zaměstnanci a žáci opakovaně porušili Smluvní podmínky, a takové opakované porušení vedlo k ukončení poskytování produktů a služeb Provozovatelem.
  9. Pokud bude poskytování produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz Nabyvateli pozastaveno, omezeno nebo ukončeno, je Nabyvatel oprávněn vyjasnit Provozovateli skutečnosti a okolnosti rozhodné pro obnovení poskytování portálu ProŠkoly.cz na uvedené kontakty Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo sám výlučně posoudit, zda:
   1. Nabyvatel prokazatelně vyjasnil či vyvrátil důvody, které vedly Provozovatele k rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování portálu ProŠkoly.cz,
   2. Provozovatel obnoví Nabyvateli poskytování portálu ProŠkoly.cz, případně v jakém rozsahu.
 7. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST
  1. Provozovatel neuvádí v souvislosti s portálem ProŠkoly.cz žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách. S poskytnutím produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz se vůči Nabyvateli Provozovatel k ničemu nezavazuje (v souvislosti s obsahem, funkcí, dostupností nebo schopností uspokojit jeho potřeby a očekávání).
  2. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na portálu ProŠkoly.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené na portál ProŠkoly.cz. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na portálu ProŠkoly.cz i funkčních možností portálu ProŠkoly.cz.
  3. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé portálu ProŠkoly.cz. Pokud je to technicky proveditelné, vyhrazuje si Provozovatel právo odstranit nebo nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci Provozovatele.
  4. Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese Provozovatel odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.
  5. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost Provozovatele za jakýkoliv nárok vznesený na základě těchto Smluvních podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena na výši částky, kterou Nabyvatel za použití portálu Proškoly.cz zaplatil.
  6. Ve všech případech platí, že Provozovatel neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. Nabyvatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě Nabyvatelem zadaných dat na portál ProŠkoly.cz. Nabyvatel v tomto případě nese odpovědnost i za své zaměstnance a žáky.
  7. Jakékoliv užití obsahu portálu ProŠkoly.cz, popřípadě jeho částí, Nabyvatelem, jeho zaměstnanci a žáky jiným způsobem nebo pro jiné účely, než ke kterým je určen, zejména jakékoliv neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
  8. Provozovatele, jeho představitele, zástupce a zaměstnance Nabyvatel chrání před nebo odškodní za jakékoliv nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním produktů a služeb Provozovatele nebo porušením těchto Smluvních podmínek, včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.
  9. Jelikož dochází ke zpracování pro právnickou osobu, ta prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých zaměstnanců, pracovníků, žáků a dalších partnerů za účelem jejich zpracování pro potřeby portálu ProŠkoly.cz. A pokud tomu tak není, odpovídá za případnou škodu Provozovateli způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
  10. Nabyvatel může informace z portálu ProŠkoly.cz v souladu s těmito Smluvními podmínkami používat výhradně pro svou vlastní potřebu.
  11. Provozovatel je výlučným nositelem majetkových a autorských práv k portálu ProŠkoly.cz.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Smluvní podmínky může Provozovatel příležitostně měnit, např. z důvodu změn legislativy. Znění Smluvních podmínek by měl Nabyvatel pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách Smluvních podmínek Provozovatel předává Nabyvateli prostřednictvím administračního rozhraní portálu ProŠkoly.cz a zveřejňuje je na stránce https://proskoly.cz/smluvní_podminky/. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 15 dní po jejich zveřejnění (dále jen Lhůta). Změny týkající se nových funkcí portálu ProŠkoly.cz, neočekávaného nebo bezprostředně hrozícího nebezpečí spojeného s ochranou portálu ProŠkoly.cz nebo změny provedené z legislativních důvodů budou účinné okamžitě. V případě, že se změněnými Smluvními podmínkami Nabyvatel nesouhlasí, je oprávněn takovou změnu během Lhůty odmítnout, a požádat písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem (proskoly@databox.cz) o ukončení smluvního vztahu, a tedy především ukončení poskytování produktů a služeb portálu ProŠkoly.cz. Užívání portálu ProŠkoly.cz v průběhu Lhůty se považuje za přijetí změny Smluvních podmínek a Nabyvatel jím upouští od Lhůty. Změna Smluvních podmínek je pro Nabyvatele účinná od okamžiku prvního užití portálu ProŠkoly.cz po oznámení příslušné změny. Pokud portál ProŠkoly.cz Nabyvatel využívá i po změně Smluvních podmínek, má se za to, že tuto změnu přijímá.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Nabyvateli vznikne, pokud Nabyvatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách na portálu ProŠkoly.cz, pouze proto, že ho nevyužívá.
  3. Smluvní podmínky řídí smluvní vztah mezi Nabyvatelem a Provozovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.
  4. Jestliže Nabyvatel nebude tyto podmínky splňovat a Provozovatel nebude okamžitě jednat, neznamená to, že by se vzdával jakýchkoliv práv, která mu případně náleží.
  5. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Smluvních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.
  6. Smluvní vztah sjednaný mezi Provozovatelem a Nabyvatelem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související legislativou. Provozovatel i Nabyvatel prohlašují, že jakékoliv spory nebo neshody při implementaci nebo provádění těchto Smluvních podmínek budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že se nepodaří dosáhnout smírného řešení neshody, bude spor podléhat výhradně jurisdikci obecných soudů České republiky a právu České republiky.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2024.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.