Pro učitele

Portál Proškoly.cz je vytvořen na míru všem učitelkám a učitelům tak, aby jeho využívání přinášelo minimální časovou a administrační zátěž, a zároveň přispělo ke smysluplnému obohacení výuky ve školách či se stalo vhodnou alternativou pro domácí přípravu žáků. Široká paleta aktivit pro rozvoj žáků a sledování jejich vývoje v průběhu vzdělávací dráhy je připravena variabilně tak, aby jejich využití nebylo vázáno pouze na počítačovou učebnu.

Využití ve výuce

Obsah portálu vytváříme nejen pro příznivce on-line prostředí ve formě testů s automatickým vyhodnocením, ale i příznivce off-line materiálů jako jsou pracovní listy a kvízy. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu materiálů, která vám je příjemnější, můžete si být jisti, že obě vám ušetří mnoho času.Testy se vždy po ukončení vyhodnotí a u chybně zodpovězených otázek žáci zjistí správnou odpověď. U pracovních listů jsme pro vás připravili i pracovní listy s řešením, pokud je jednoznačně dané.

Forma využití prioritně závisí na aktuálních potřebách a záměrech jednotlivých pedagogů a v neposlední řadě také na možnostech školy.

Domácí příprava žáků

K vyplňování testů stačí žákům, jejichž škola má licenci pro využívání portálu Proškoly.cz, pouze jakékoliv zařízení s připojením k internetu. Mohou tak prakticky kdekoliv neomezeně procvičovat třeba problematické učivo, slovní zásobu či gramatiku z anglického jazyka, připravovat se na přijímací zkoušky nebo se jen tak bavit s interaktivními úlohami nejen z informatiky. Každý test je generován z databáze stovek otázek, pokaždé je tedy jiný. Spolu s pravidelnou aktualizací a rozšiřováním obsahu vycházející z aktuálních potřeb škol se z portálu Proškoly.cz stává kvalitní pomocník s každodenní domácí přípravou. Příprava do školy nemusí být vždy jen nuda, ale může se z ní stát i zábava.

Pomoc pro třídní učitelky a učitele

Na třídní učitelky a učitelé, mimo vzdělávání žáků, připadá mnoho dalších povinností a činností typických pro tuto funkci. Vedle administrativní práce tráví se svou třídou více času, připravují třídnické hodiny, jezdí na školní výlety, navštěvují kulturní představení a téměř jistě také řeší vztahy mezi žáky. Ty nemusí být vždy ideální, a pak je nutné situaci rozklíčovat. To není většinou jednoduché. Na portále Proškoly.cz nabízíme možnost rychlého zmapování vztahů ve třídním kolektivu prostřednictvím sociometrického dotazníku Klima třídy. Tento jednoduchý nástroj pro diagnostiku tříd vám v krátkém čase pomůže odhalit sociopatogenní jevy, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. Celkové sociometrické šetření, včetně automatického zpracování výsledků, zabere maximálně jednu vyučovací hodinu a třídní učitelky a učitelé mohou prakticky ihned začít situaci řešit.

Nemáte-li dosud licenci pro využívání portálu Proškoly.cz, požádejte o její zakoupení vašeho ředitele/ředitelku nebo nás kontaktujte.

Více o dotazníku Klima třídy

Vedení školy

Ředitelky a ředitelé, jejich zástupci i ostatní členové vedení škol se vždy snaží, aby jejich škola byla ta nejlepší, a aby se učitelé i žáci do ní rádi vraceli. To není vskutku jednoduché. Na portále Proškoly.cz máme pro vedení škol připravené vychytávky, které usnadňují administrativní práci, pomáhají vylepšit a zpříjemnit školní prostředí i spokojenost učitelů a žáků a přispívají k prezentaci školy před ČŠI i na veřejnosti.

Formuláře pro školu a rodiče

Nejen pro vedení škol jsme připravili sadu formulářů ve formátech .docx a .pdf., které usnadní náročnou administrativní práci. Nachystané je máte v účtu učitele. Jejich využitím si usnadníte vzájemnou oficiální komunikaci rodičů se školou, kdy je třeba užít formálně správné dokumenty. Pro tyto potřeby můžete využít vzory nejčastěji používaných žádostí, souhlasů a dalších formulářů potřebných pro komunikaci se zákonnými zástupci žáků. Nabídku formulářů ve spolupráci se školami rozšiřujeme podle aktuální potřeb.

Sociometrické šetření Klima školy

Prioritně pro vedení škol jsme připravili jednoduchý nástroj pro hodnocení fungování školy a vnímání celkové atmosféry v ní, dotazník Klima školy. Jeho hlavním přínosem je získání cenných informací od učitelů, žáků a jejich rodičů o vnímání školy jako celku. Výstupy tohoto šetření, které získáte ihned po jeho ukončení, lze jednoduše využít jako podklady pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci), případně pro ČŠI.

Prezentace školy na veřejnosti

Školy aktivně využívající služeb portálu Proškoly.cz získávají certifikát Aktivní škola, kterým se mohou prezentovat na svých webových stránkách, v prostorách školy, případně ve vlastních propagačních materiálech. Jako Aktivní škola jsou rovněž zařazeny v on-line katalogu škol, který hojně využívají rodiče pro získávání informací o školách. Neomezená možnost využívání nejen testů i při každodenní domácí přípravě na výuku je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíte něco navíc.

Pro výchovné poradce

Pro školní poradenská pracoviště nabízí portál Proškoly.cz významnou pomoc v oblastech sociometrických šetření, prevence sociopatogenních jevů a kariérového poradenství, práce s nadanými žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Výsledky testů a dotazníků jsou jedinečným nástrojem pro práci výchovných poradců na školách. Může je využít v individuální poradenské práci se žákem, ve spolupráci se zákonnými zástupci (pro objektivizaci srovnání očekávání a předpokladů žáků) i při práci se specifickými skupinami žáků (nadaní žáci - intaktní žáci - žáci s SPU).

Sociometrické šetření Klima třídy

Stejně jako pro třídní učitelky a učitele nabízíme na portále Proškoly.cz možnost rychlého zmapování vztahů ve třídním kolektivu prostřednictvím sociometrického dotazníku Klima třídy také výchovným poradkyním a poradcům. Tento jednoduchý nástroj pro diagnostiku tříd vám v krátkém čase pomůže odhalit sociopatogenní jevy, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. Celkové sociometrické šetření, včetně automatického zpracování výsledků, zabere maximálně jednu vyučovací hodinu. Po seznámení s výsledky můžete začít situaci ihned řešit.

Opakovaná šetření (cca po ½ - 1 roce) vám umožní srovnání mezi obdobími, ať už budete sledovat přirozený vývoj nebo změny po konkrétní intervenci. Realizace dotazníků ve více třídách současně umožní jejich vzájemné srovnání s vědomím patřičných omezení při interpretaci výsledků. Výsledky se automaticky archivují a lze se tak kdykoliv vrátit ke starším údajům pro srovnání.

Kariérové poradenství

Dotazník volby povolání usnadňuje žákům závěrečných ročníků, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze, rozhodování jakou cestou se dále vydat. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Dotazník je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost dotazníku spočívá také ve třech nadstandardních verzích: pro rodiče, učitele a přátele. Výsledky pak umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Odhalení rizikových oblastí

Dotazník Odhalení rizikových oblastí, jehož spoluautorem je MUDr. Karel Nešpor, CSc. primář oddělení léčby závislostí v Bohnicích, je určen pro školní poradenská pracoviště (resp. výchovné poradce, školní metodiky prevence i školní psychology), kteří mají v náplni své činnosti provádění orientačního šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování (Vyhláška 116/2011 Sb., resp. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách).

Jde o jednoduchý a rychlý způsob zmapování situace ve třídách i napříč celou školu. Dotazník je z důvodu zachování objektivnosti výsledků anonymní a jeho vyplnění nezabere ani celou vyučovací hodinu. Výsledky jsou dostupné ihned po ukončení šetření.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.