Vývoj a novinky

Portál Proškoly.cz se stále vyvíjí. Jeho tým aktivně naslouchá potřebám škol, průběžně doplňuje a aktualizuje testové otázky, formuláře i pracovní listy. Každý rok přidáváme také alespoň jednu novou oblast.

Přehled vývoje portálu Proškoly.cz:

2022/2023

Český jazyk – přijímací zkoušky

Oblast Český jazyk – přijímací zkoušky rozšiřuje pravopisnou část výukové oblasti Český jazyk na portále Proškoly.cz. Obsahově vychází z požadavků na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky společností CERMAT. Na základě těchto požadavků se on-line testy dělí do tří oblastí: mluvnice, literatura a čtení s porozuměním. Celá oblast je doplněna o sadu pracovních listů a slovníčkem literárních a mluvnických pojmů.

Informatika

Oblast Informatika je zpracovaná v souladu s novým Rámcově vzdělávacím programem MŠMT, z něhož vychází i rozdělení do 3 oblastí: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a digitální technologie. On-line testy jsou vytvořeny jako interaktivní hry, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Celá oblast obsahuje sady pracovních listů.

Anglický jazyk - gramatika

Rozšíření gramatiky obsahuje 21 nových testů, kterými je doplněn Past simple o regular verbs a irregular verbs. Další testy se zaměřují na articles a prepositions.

2021/2022

Anglický jazyk - gramatika

Gramatika je zpracovaná pro jazykovou úroveň A1, v některých úlohách s přechodem do úrovně A2. Zahrnuje 5 oblastí - Present simple, Past simple, Adjectives, Quantifiers, Present continuous, v nichž najdete 39 testů.

Čtenářská gramotnost

Rozšíření procvičovacích textů pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, které umožní rozvoj jejich čtenářské gramotnosti podle aktuálních pokynů MŠMT a ČŠI.

Matematika - 6. ročník ZŠ

Testy pro žáky 2. stupně ZŠ zahrnují úlohy z aritmetiky i geometrie 6. ročníku. Cvičení jsou rozdělena do 3 hlavních oblastí - Dělitelnost přirozených čísel, Desetinná čísla - násobení a dělení, Geometrie - úhly, trojúhelníky.

Internetová bezpečnost

Novinkou 2021/2022 jsou testy pro seznámení s tématem internetové bezpečnosti. Internetová bezpečnost je v poslední době velmi diskutované téma. Celý svět se pomalu přesouvá na internet. Tím se také všechny nástrahy z reálného světa přesouvají do online prostředí. Testy v této sekci mají za úkol nejen prověřit žákovi znalosti, ale také přimět ho k zamyšlení nad podstatou problému internetové bezpečnosti, pomoci mu uvědomit si existenci nástrah a zajistit mu základní prevenci.

2020/2021

Propojení s výukovými platformami

 • Nový způsob přihlašování na portál Proškoly.cz díky němuž již není potřeba pamatovat si spoustu přístupových údajů ke svým uživatelským účtům, protože je možné přihlašovat se účty Google Classroom či Microsoft Teams.
 • Nový způsob zadávání testů žákům pomocí zaslání odkazu.

Chemie

Chemie je testová oblast, která zahrnuje základní učivo z anorganické chemie. Jednotlivé testy jsou rozděleny do 3 samostatných oblastí – částicové složení látek, názvosloví a chemické reakce. Jednotlivé úlohy vychází z učiva pro základní školy a zaměřují se na jeho procvičování.

Chemie (pracovní listy)

Soubor pracovních listů doplňuje jednotlivé testy z výukové oblasti Chemie. Jsou rozděleny do 3 samostatných částí: Částicové složení látek, Názvosloví a Chemické reakce.

Přírodopis

Přírodopis je testová oblast, která zahrnuje základní učivo přírodopisu 2. stupně základních škol. Jednotlivé testy jsou rozděleny do 3 samostatných oblastí – stavba organismů, zoologie a biologie člověka. Jednotlivé úlohy vychází z učiva pro žáky 6. – 9. ročníku základní školy a zaměřují se na jeho procvičování.

Přírodopis (pracovní listy)

Soubor pracovních listů doplňuje jednotlivé testy z výukové oblasti Přírodopis. Pracovní listy jsou rozděleny do 3 samostatných částí: Stavba organismů, Zoologie a Biologie člověka.

Zrychlené pozvání žáků na portál Proškoly.cz

Nový způsob rychlého pozvání žáků k vytvoření účtu a přístupových údajů pro vstup na portál Proškoly.cz.

2019/2020

Fake news - Politické minimum

Nová oblast, která rozšiřuje nabídku testů a pracovních listů v novém projektu Fake news.

Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby zábavnou formou vedla žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studenty škol středních k zamyšlení nad obsahem mediálních sdělení s politickou tématikou, ověřování informací v nich a posuzování jejich pravdivosti.

Fake news

Unikátní projekt pro všechny typy základních i středních škol, který zábavnou a hravou formou učí žáky rozpoznat fakta od dezinformací. Jedná se o jedinečný soubor pracovní listů a on-line testů doplněný nezaměnitelným grafickým zpracováním a podrobným průvodcem celou oblastí (Metodikou).

Fake news (pracovní listy)

Jde o stěžejní část nového projektu, která je zpracovaná ve dvou formátech: Word (umožňuje úpravu dle potřeb učitelů) a PDF (připraveno k okamžitému vytištění). V pracovních listech je zpracováno 7 samostatných oblastí - Základní pojmy 1 a 2, Pravda nebo lež, Historie, Internetový svět, Svět a příroda, Zdravý životní styl a Kdo? Co? Komu? Jak? Proč? (metodická koncepce 5 klíčových otázek sloužící k ověřování informací v mediálních sděleních).

Fake news (testy)

On-line testy nabízí školám možnost rozvíjet u žáků schopnost kritického pohledu nejen na mediální sdělení prostřednictvím počítače, tabletu či chytrého telefonu. Jejich rozdělení odpovídá rozdělení pracovních listů.

Matematika - doplnění testů

 • Převody jednotek
 • Základní početní operace (promíchané příklady)
 • Obvod a obsah - výpočty (čtverec a obdélník)

Čtenářská gramotnost

 • Doplnění nových procvičovacích textů

Tisk testů

 • Plošné testy nanečisto
 • Čtenářská gramotnost - procvičování

2018/2019

Specifické poruchy učení

Oblast testů Specifické poruchy učení je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení, který je možné využít také k předcházení vzniku těchto poruch.

SPU - pracovní listy

Pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení (a nejen pro ně) doplňují testovou oblast Specifické poruchy učení.

Zabezpečení dat v souladu s GDPR

Zpracovatelská smlouva

2017/2018

Finanční gramotnost

Testy finanční gramotnosti jsou zaměřeny na porozumění financím a jejich praktické využití v různých životních situacích.

2016/2017

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Testy se věnují všem oblastem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem - první pomoc, mimořádné události, terorismus atd.

2015/2016

Matematika

Pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich učitelky jsou připraveny procvičování základních matematických úloh.

Klima školy - učitelé

Dotazník Klima školy pro učitele je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky a Klima školy pro rodiče, pouze otázky jsou přizpůsobeny učitelům.

2014/2015

Dopravní výchova

Zejména žákům 1. stupně jsou určeny testy pro ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací.

Pravopis - český jazyk

Procvičování základních pravopisných jevů z českého jazyka.

Němčina

Testy z německého jazyka zaměřené na procvičování základní slovní zásoby - v nabídce je cca 20 tematických okruhů, pro každý okruh lze využít 3 druhy testů.

Odhalení rizikových oblastí

Dotazník určený pro školní metodiky prevence, kteří mají v náplni své činnosti provádění orientačního šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.

2013/2014

Škola na dlani

Šikovný kompaktní webový komunikátor mezi školou, žáky a rodiči vyvinutý učiteli.

Spuštění pro slovenské školy:

 • Testy pro nejmenší
 • Testy dětských schopností
 • Paměťové testy

2012/2013

Čtenářská gramotnost

Jednorázový diagnostický test zaměřený na porozumění kratším textům a sada procvičovacích textů doplněných o úlohy zjišťující také posouzení obsahu a formy textu, či vytvoření interpretace.

Angličtina pro nejmenší

Použitá slovní zásoba je vždy doplněna názorným obrázkem a je namluvena rodilým mluvčím.

Formuláře pro školy a rodiče

Spuštění pro slovenské školy:

 • Test volby povolání
 • Angličtina pro nejmenší

2011/2012

Klima třídy

Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření.

Klima školy - žáci

Dotazník Klima školy je určen jako užitečný nástroj pro ředitele škol. Jeho využitím získají rychlý vhled do celé škály oblastí působení školy (prostředí, kvalita výuky, lidé, …) očima těch, kterých se týká nejvíce, tedy samotných žáků.

Klima školy - rodiče

Dotazník Klima školy pro rodiče je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky, pouze otázky jsou přizpůsobeny jiné skupině respondentů – rodičům.

Plošné testy nanečisto

2010/2011

Paměťové testy

Paměťové testy zjišťují schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit si informace. Testy obsahují různé typy úkolů, které prověřují paměť z několika hledisek.

2009/2010

Testy pro nejmenší

Testy uzpůsobeny žákům v předškolním věku či nejmladším školákům. Testují základní logiku, znalosti a zobecňování. Testy jsou doplněny o zvukový doprovod, nevyžadují tedy dovednost čtení.

2008/2009

Testy dětských schopností

Testy rozumových schopností se skládají ze 6 oblastí: verbální inteligence, logická inteligence, numerická inteligence, vnímání, geometrická logika, prostorová představivost.

2007/2008

Test volby povolání

Dotazník volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

2006/2007

IQ testy na CD

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.