Specifické poruchy učení

Oblast testů Specifické poruchy učení je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení, který je možné využít také k předcházení vzniku těchto poruch. V žádném případě se však nejedná o materiály diagnostické. Testy jsou rozděleny do 6 samostatných oblastí, které je potřeba rozvíjet u dětí se specifickými poruchami učení a doplněny sadou pracovních listů k vytištění. Při jejich výběru je nutné přihlédnout k úrovni vývoje výše uvedených schopností dítěte tak, aby pro něj nebyla práce příliš lehká ani příliš těžká.

Zrakové vnímání

Testy z oblasti zrakového vnímání se zaměřují na vnímání detailů a odlišností obrázků (barva, tvar, velikost, poloha), písmen, slabik a textů (poloha, pořadí písmen). Jsou rozděleny do 4 samostatných celků podle jejich obtížnosti. Při výběru jednotlivých materiálů zvažte úroveň oslabení zrakového vnímání žáka a podle toho zvolte oblast, kterou bude vhodné začít. Doporučujeme postupovat od Rozlišování obrázků přes Figuru a pozadí, Inverzní tvary po Analýzu a syntézu.

Sluchové vnímání

Testy z oblasti sluchového vnímání pomáhají rozvíjet schopnosti: rozlišování slov ve větách (počet slov), rozpoznání hlásek ve slovech (první a poslední hláska, stejná hláska, hláska hned před, hned za), rozlišování slabik (počet slabik, rozkládání slov na slabiky či skládání slov ze slabik), vytváření rýmů a slovních řetězců (slovní fotbal). Tyto schopnosti jsou důležité pro čtení i psaní . Celá oblast testů je rozdělena do 4 podoblastí: Hlásky, Slabiky, Slovo a věta, Slovní fotbal Z testů vybírejte ty, které jsou pro dítě účelné, protože odpovídají úrovni jeho schopností. Doporučujeme postupovat od rozlišování slov ve větě přes rozkládání slov na slabiky, určování první (poslední hlásky ve slově), pozici hlásek ve slově, po slovní kopanou.

Pozornost, paměť

Testy z oblasti koncentrace pozornosti a paměti jsou rozděleny na tři části: Kimovky, Stejné obrázky a Odlišné obrázky, které pomáhají rozvíjet a posilovat soustředění na jednu činnost, schopnost vnímat a zapamatovat si detaily i správné pořadí. Dobrá úroveň soustředění a paměti umožňuje dětem, aby nedělaly bezmyšlenkovité chyby, dokázaly vnímat a zafixovat si potřebné instrukce, uměly si zorganizovat činnost a tu i poté zvládly dokončit. Tyto schopnosti pomáhají upevňovat také testy z ostatních oblastí SPU.

Orientace - prostor

Prostorová orientace usnadňuje porozumění vztahům mezi čísly a geometrii. Soubor testů Orientace - prostor se člení na čtyři části: Doleva/doprava, Vlevo/vpravo, Řádek/sloupec a Poloha, které se zaměřují na základní určování směru a popisu polohy předmětů a zafixování významu pojmů - vlevo/vpravo, doleva/doprava, před/za, nad/pod, nahoře/dole, první/poslední a jejich spojování (vpravo nahoře, vpravo dole, …). V každé ze 4 oblastí jsou testy očíslovány 1,2 .. 4 podle obtížnosti. V tomto pořadí doporučujeme testy žákům zadávat.

Orientace - čas

Vnímání času je důležitá dovednost, která umožňuje utvářet si představu o potřebném čase pro konkrétní činnost, čímž přispívá k posílení schopnosti organizace svého času a plánování určité činnosti. Tím je podpořen i vývoj samostatnosti dětí. Testy Orientace - čas jsou rozčleněny podle různé délky časových úseků na 4 oblasti: Den, Týden, Měsíc a Rok. Zaměřují se na orientaci v částech dne, ve dnech v týdnu, měsících v roce a ročních obdobích. Slouží také k porozumění a osvojení pojmů včera, dnes, zítra, minulost, současnost, budoucnost a současně k utváření představy, které činnosti děláme ráno, odpoledne, večer, na jaře, v létě, … . Doporučujeme postupovat od kratších časových úseků po delší.

Posloupnosti

Tato oblast materiálů souvisí se vnímáním času, koncentrací pozornosti a paměti, proto doporučujeme nejprve věnovat pozornost těmto oblastem.

Testy Posloupnosti zahrnují 3 oblasti: Čísla, Písmena, Tvary. Ve všech kategoriích jsou zaměřeny na vytváření logických řad a kopírování tabulek z písmen, číslic nebo tvarů. V každé části také můžete najít jeden rozšiřující test - nižší/vyšší číslo, písmeno před/za a domino. Testy vybírejte podle vlastního rozhodnutí tak, aby pro dítě nebyli příliš lehké ani příliš těžké.

Ukázka testů

Specifické poruchy učení - náhled 1 Specifické poruchy učení - náhled 2 Specifické poruchy učení - náhled 3 Specifické poruchy učení - náhled 4 Specifické poruchy učení - náhled 5 Specifické poruchy učení - náhled 6

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.