Výchovné poradkyne

Portál Proškoly.cz ponúka výchovným poradcom významnú pomoc v oblasti diagnostiky žiakov a kariérového poradenstva. Výsledky testov a dotazníkov sú neoceniteľným nástrojom pre ďalšiu prácu výchovného poradcu. Môže ich využiť v individuálnej poradenskej práci so žiakom, v spolupráci so zákonnými zástupcami (pre objektivizáciu porovnanie očakávaní a predpokladov žiakov), starostlivosť o nadaných a mimoriadne nadaných žiakov, apod.

Kariérové poradenstvo

Dotazník voľby povolania uľahčuje žiakom záverečných ročníkov správnu voľbu ďalšieho študijného zamerania. Výchovným poradkyniam tak slúži ako jeden z nástrojov kariérového poradenstva.

Nadaní žiaci

Testy dostupné na portáli je možné využiť rovnako pre intaktnú populáciu, tak pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami - nadané, aj so špecifickými poruchami učenia. Testy rozumových schopností využívajú školy pre vyhľadávanie mimoriadne nadaných detí alebo pre ich ďalší rozvoj.